Program „Aktywny samorząd”. Rozpoczyna się nabór wniosków do modułu I i II

1 marca 2021 roku rozpoczyna się nabór wniosków dotyczących dofinansowania ze środków PFRON w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd, który pozwala na uzyskanie dofinansowania w zakresie likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową  osób z niepełnosprawnościami oraz Modułu II, który ma stanowić pomoc w uzyskaniu przez osoby z niepełnosprawnościami wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski w 2021 roku powinny być składane elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW.

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:

  • zarejestrować się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) – https://sow.pfron.org.pl
  • posiadać adres poczty elektronicznej,

WAŻNE! Złożenie wniosku w systemie SOW jest premiowane:

  • w przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków;
  • w przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

 

Wnioski mogą być składane także w formie papierowej, w takim wypadku należy je wysłać pocztą lub wrzucić do urny znajdującej się przy drzwiach wejściowych siedziby: 

Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

al. Niepodległości 20/22 , 42-216 Częstochowa , tel. 34 363 18 19

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

Moduł I wnioski przyjmowane: od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.

Moduł II – wnioski przyjmowane w dwóch terminach          

od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (wnioski dotyczące semestru letniego)

oraz od 01.09.2021 r. do dnia 10.10.2021 r. (wnioski dotyczące semestru zimowego)           

UWAGA. Szczegółowe informacje w sprawie programu „Aktywny samorząd” można uzyskać na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

Więcej o Programie “Aktywny Samorząd”

Program w 2021 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

MODUŁ I

LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1, 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadanie 2, 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  • Zadanie 1, 3, 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

MODUŁ II

POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM.

ADRESACI PROGRAMU (MODUŁ I):

Obszar A Zadanie nr 1 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar A Zadanie nr 2 – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.

Obszar A Zadanie nr 3 osoba ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Obszar A Zadanie nr 4 osoba ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

Obszar B Zadanie nr 1 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar B Zadanie nr 3osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar B Zadanie nr 4osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osoba ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją
narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

Obszar B Zadanie nr 5 – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Obszar C Zadanie nr 1 – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się przy pomocy wózka o napędzie ręcznym, wobec której ekspert PFRON stwierdził rokowanie uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar C Zadanie nr 2 – osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej (lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona), po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar C Zadanie nr 5osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadająca zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

Obszar D – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

ADRESACI PROGRAMU (MODUŁ II):

Osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

pobierająca naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

UWAGA. Aktualne druki dostępne od dnia 01.03.2021 roku zarówno na platformie SOW, jak i na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.