Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach programu „Aktywny samorząd”. Wnioski do pobrania

Przypominamy, że przywrócono możliwość uzyskania dofinansowania na zakup wózków o napędzie elektrycznym ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” – moduł I (zadanie C1).

Dofinansowanie do zakupu wózków o napędzie elektrycznym wraca po pięciu latach. Osoby z dysfunkcją narządu ruchu będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 10 tys. złotych takiego dofinansowania, a minimalny udział własny w zakupie to 10 proc. ceny brutto wózka.

Wnioski można pobrać na dole strony. Termin ich składania, podobnie jak wniosków w ramach pozostałych zadań Modułu I, upływa 31 sierpnia 2019.

Kto może się ubiegać? Kryteria/warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która ma dysfunkcję narządu ruchu uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się przy pomocy wózka ręcznego.

W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Osoby, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą uzyskać opinię eksperta PFRON, potwierdzającą zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. Z uzyskania opinii zwolnione są osoby, które posiadają zlecenie na zaopatrzenie w wózek inwalidzki specjalny, potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

Wnioski są przyjmowane w terminie do 31.08.2019 r.

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zakończeniu naboru i otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty, które należy złożyć

– Wypełniony druk wniosku (do pobrania na dole strony)

– wkładka do wniosku (do pobrania na dole strony)

– zaświadczenie lekarskie wydane do wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (C1)

http://mops.czestochowa.pl/mops2/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=13773

– oświadczenie o dochodach http://mops.czestochowa.pl/mops2/download/aktywny_samorzad/12.-Zal.1do-wniosku-osw.o-dochodach-1.doc

– oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych http://mops.czestochowa.pl/mops2/download/aktywny_samorzad/Zal.3-Oswiadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.doc

– kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego lub (w przypadku dzieci do 16 r.ż) – orzeczenia o niepełnosprawności oraz oryginał do wglądu.

– dwie niezależne oferty cenowe (faktury pro forma) dotyczące wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, al. Niepodległości 20/22, pok. 18, tel. 34 363 18 19.

Dodatkowe informacje

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000,00 zł. Wymagany minimalny udział własny Wnioskodawcy wynosi 10 % wartości kosztu zakupu.

Podstawa prawna

– ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jt. Dz. U. 2019 poz. 1172 z późn. zm.)

– uchwała nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu „Aktywny samorząd” z późn. zmianami.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Załączniki do pobrania