Pomoc materialna dla uczniów. Wnioski o stypendia szkolne, dla większości uczniów, przyjmowane od 1 do 15 września

We wrześniu, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie można się starać o uzyskanie wsparcia na nadchodzący rok szkolny w postaci stypendium szkolnego. Ważne są terminy wnioski dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych będzie można składać w szkołach tylko od 1 do 15 września.

CZYM SĄ STYPENDIA SZKOLNE? KRYTERIUM DOCHODOWE

To pomoc finansowa udzielana, by zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji wynikające z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierać edukację uczniów zdolnych. Stypendia są przyznawane osobom w trudnej sytuacji materialnej – obwiązują więc progi dochodowe.

Obecnie, w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej, kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528 zł. Dodatkowo, by otrzymać stypendium musi wystąpić przynajmniej jedna z okoliczności, zawarta w art. 7 przytoczonej ustawy, tj. w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

JAK UZYSKAĆ STYPENDIUM?

Należy złożyć wniosek. Druki będą wydawane od 1 września w szkołach, można je także pobrać ze strony internetowej MOPS w Częstochowie.

Wydawaniem decyzji i wypłatą środków zajmuje się na terenie miasta częstochowski MOPS, natomiast wnioski wraz z pełnym kompletem dokumentów należy składać w szkołach.

Obowiązują ściśle określone w ustawie terminy. Wnioski dotyczące uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych można składać tylko w okresie od 1 do 15 września.

Jedynie słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, mogą składać wnioski w wydłużonym terminie – do 15 października danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców/opiekunów prawnych,

 • pełnoletniego ucznia,

 • dyrektora szkoły.

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM

MOPS w Częstochowie przyznaje pomoc tylko osobom zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy.

Rozpatrywane będą tylko wnioski wraz z pełną dokumentacją, zawierające wszystkie informacje niezbędne do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego (wymienione w druku wniosku). Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych – rozliczenie dochodu wskazanego w rocznym zeznaniu podatkowym za rok ubiegły.

Warto pamiętać, że świadczenie wychowawcze „500 +” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

FORMA STYPENDIUM. NA CO MOŻE BYĆ WYDATKOWANE.

Stypendium jest pomocą materialną przyznawaną na okres wskazany w decyzji administracyjnej.

Stypendium może być przeznaczone tylko na cele związane z nauką – ich katalog został określony wykazie wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego, zatwierdzonym przez Dyrektora MOPS. Może być to między innym: całkowite lub częściowego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, zakup przyborów i odzieży niezbędnej do realizacji zajęć szkolnych.

Stypendium jest rozliczane na podstawie imiennych rachunków, faktur za dokonane zakupy.

Przypomnijmy, stypendium przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami;

 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

 • którego rodzina osiąga dochód przekraczający ustawowe kryterium dochodowe tj. 528 zł na osobę.

 • który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
  w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami);

 • uczniom klas zerowych.

 

INNE RODZAJE WSPARCIA DLA UCZNIÓW

ZASIŁKI SZKOLNE

W okresie trwania nauki uczniowie mogą skorzystać także z zasiłku szkolnego. To pomoc przeznaczona jest dla uczniów, którzy znajdą się w trudnym położeniu z powodu zdarzenia losowego, powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.

Zasiłek to jednorazowa pomoc finansowa. Wniosek o zasiłek szkolny musi być złożony w okresie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia.

DOŻYWIANIE

Uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dzieci w przedszkolach mogą skorzystać także z pomocy w postaci bezpłatnego gorącego posiłku w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Aby otrzymać pomoc w postaci gorącego posiłku należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Wniosek na dożywianie w szkole można złożyć w dowolnym momencie roku szkolnego.

O wspomnianą pomoc mogą ubiegać się osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego kwalifikującego do świadczeń z pomocy społecznej. W przypadku rodzin kryterium kwalifikujące do skorzystania z dożywiania wynosi obecnie 792 zł na osobę w rodzinie.

Obiady wydawane będą dzieciom i uczniom w placówkach edukacyjnych, do których uczęszczają i z którymi Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie zawarł stosowne porozumienie.

KONTAKT

W przypadku pytań, pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych pozostają do Państwa dyspozycji w siedzibie MOPS przy ul. POW 2, pokój nr 4 – stypendia i zasiłki szkolne tel. 34 372 42 04, pok. 22 – dożywianie w szkole tel. 34 372 42 22, w godzinach pracy ośrodka.

Załączniki do pobrania