Międzynarodowa fundacja zaprasza do udziału w proj., którego celem jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością

Przekazujemy informacje na temat pn. „GraduatON” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanego przez Międzynarodową Fundację „Reaxum”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 • Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;

 • Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);

 • Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 • Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;

 • Wsparcie psychologa/coach’a kariery;

 • Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:

  • Autoprezentacja

  • Organizacja czasu pracy

  • Cele, reguły, konsekwencje

  • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole

  • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność

 • Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym – dla wybranych uczestników

 • Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;

 • Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)

 • Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 • profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;

 • wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;

 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;

 • materiałów szkoleniowych;

 • wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;

 • zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;

 • dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Organizatorzy zapraszają do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie