Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnej prowadzone przez MOPS – zachęcamy do kontaktu

MOPS realizuje część działań związanych z powstaniem Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL). Liderem projektu “Częstochowa silna dzielnicami” jest Gmina Miasto Częstochowa, natomiast poszczególne punkty DOSL są tworzone i prowadzone przez NGO (6 dzielnic) oraz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie (7 dzielnic).

W obszarze działań naszego ośrodka w ramach DOSL znajdują się dzielnice: Podjasnogórska, Ostatni Grosz, Błeszno, Dźbów, Grabówka, Północ, Lisiniec.

Zachęcamy –  szczególnie Mieszkanki i Mieszkańców powyższych dzielnic  – do kontaktu i włączeniu się w działania DOSL.  Dzielnicowe Ośrodki Społeczności Lokalnej to miejsca spotkań, rozwijania pasji, rozwoju osobistego, integracji mieszkańców, wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej i dzielnicy.

Zapraszamy wszystkich – od juniora do seniora! Można dołączyć w dowolnym momencie! Nasi animatorzy czekają!

W ramach działania DOSL, przewidujemy m.in. :

– indywidualny dobór form wsparcia

– zagospodarowanie czasu osób z różnych kategorii wiekowych

– integrację osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

– organizację imprez o charakterze integracyjnym np. pikniki sąsiedzkie

– uczestnictwo w warsztatach z zakresu gospodarowania własnymi środkami finansowymi

– zajęcia z trenerem umiejętności psychospołecznych

– inicjowanie ruchów obywatelskich

– włączanie mieszkańców w życie dzielnicy.

Ideą funkcjonowania DOSL jest oferta wsparcia dostosowana do potrzeb mieszkańców danej dzielnicy, dlatego formy wsparcia mogą być różne w poszczególnych DOSL.

Podejmowane działania mają przyczynić się do zapobiegania procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego, zapewniają zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie

 

Tytuł projektu: Częstochowa silna dzielnicami

współfinansowany o ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny.

Okres realizacji projektu 02.04.2018 – 31.03.2021

Cel projektu: wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie na terenach zdegradowanych i peryferyjnych miasta Częstochowy – społeczności lokalnej podobszarów PR oraz dzielnic peryferyjnych gdzie występują z dużym natężeniem negatywne zjawiska społeczne, w tym szczególnie bezrobocie od 02.04.2018 do 31.03.2021 poprzez komplementarne wsparcie 325 osób (M 162, K 163)