Kolorowy happening w poszukiwaniu rodzin zastępczych. Otwarcie wystawy plenerowej

13 września na Placu W. Biegańskiego odbył się happening „SOS – szukamy rodzin zastępczych” organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Miał on na celu promowanie idei rodzicielstwa zastępczego i zachęcanie częstochowian do tworzenia rodzin zastępczych. Kulminacyjnym punktem programu było odsłonięcie wystawy plenerowej poświęconej tematyce pieczy zastępczej, której elementem są prace uczniów częstochowskich szkół. Rysunki oraz fragmenty prac literackich powstały w ramach konkursu „Masz serce, otwórz do niego drzwi”. Na tablicach, które pozostaną na Placu Biegańskiego przez miesiąc, znalazły się także odpowiedzi na pytania między innymi o to czym jest piecza zastępcza, kto i jak może stworzyć taką rodzinę.

Do udziału w imprezie zaproszono przedszkolaki oraz najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Podczas happeningu przewidziano szereg atrakcji dla dzieci: malowanie buzi, zabawy z animatorami, wspólną zumbę, kolorowe balony.  Dzieci zostały też zaproszone przez harcerzy do nadania sygnału SOS na rzecz poszukiwania rodzin zastępczych. Dzięki kołatkom, grzechotkom oraz innym przyniesionym przez maluchy instrumentom, SOS zabrzmiało donośnie, wzbudzając zainteresowanie przechodniów. Organizatorzy rozdawali także ulotki informacyjne oraz balony w kształcie serc.

Patronat nad konkursem oraz wystawą objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, a w przygotowanie dzisiejszej imprezy obok MOPS zaangażowały się: Stowarzyszenie „DLA RODZINY, a także podmioty prowadzące częstochowskie punkty OSL.

Warto dodać, że częstochowski samorząd aktywnie działa na rzecz wspierania rodzicielstwa zastępczego i pozyskiwania kolejnych rodzin zastępczych. Od 2013 r. w Częstochowie funkcjonuje Zespół na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego, powołano również Miejską Radę Rodziców Zastępczych, która doradza i wspiera działania związane z rodzicielstwem zastępczym. MOPS oraz partnerzy regularnie podejmują inicjatywy mające na celu promowanie tej idei - są to m.in. happeningi, konferencje, spotkania, przejażdżki zabytkowym tramwajem. Konkurs oraz wystawa powstały w ramach projektu pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy , którego realizatorem jest MOPS. Informacje dotyczące pieczy zastępczej w Częstochowie

Dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych - na skutek różnego rodzaju trudności i kryzysów które nastąpiły w tych rodzinach trafiają do pieczy zastępczej.

Pieczę zastępczą dzielimy na: a) instytucjonalną b) rodzinną Piecza rodzinna:

Rodzina zastępcza daje dzieciom opiekę i oparcie, równocześnie (podobnie jak ma to miejsce w przypadku dzieci które trafiają do pieczy instytucjonalnej) dzieci mają możliwość powrotu do rodziny biologicznej, jeśli ta zażegna kryzys i wykaże się zdolnością do ponownej opieki nad dzieckiem.

Obecnie mamy w Częstochowie 276 form rodzinnej pieczy zastępczej, w których przebywa 386 dzieci. Wśród nich są:
  • rodziny spokrewnione - w Częstochowie jest ich 187;
  • rodziny niezawodowe - w Częstochowie jest ich 76;
  • rodziny zastępcze zawodowe – w Częstochowie jest ich 11;
  • rodzinne domy dziecka - w Częstochowie jest ich 2.

Rodziny spokrewnione są tworzone dla konkretnego dziecka przez osoby z najbliższej rodziny, a więc są sprzyjające warunki, by dzieckiem w potrzebie zajął się ktoś z jego otoczenia. Zazwyczaj podobnie jest z rodzinami niezawodowymi.

Rodzice zawodowi oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, tworzą rodzinny dom dla dzieci, których zazwyczaj wcześniej nie znają, zapewniają opiekę rodzinną dzieciom, które nie mają możliwości, by rodzicami zastępczymi zostali krewni czy osoby bliskie.

Piecza instytucjonalna to w Częstochowie 12 placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym 3 typu rodzinnego.

W pieczy instytucjonalnej przebywa ogółem 145 dzieci.

WAŻNE!

  • Rodzinna piecza zastępcza ma charakter czasowy i jest czymś innym niż adopcja, w ramach której dziecko jest przysposobione i funkcjonuje w rodzinie tak, jak dziecko biologiczne.

  • różne rodzaje rodzin zastępczych i mogą je stworzyć zarówno krewni dziecka (np. wujostwo, babcia, rodzeństwo), ale także osoby bliskie niespokrewnione oraz takie, które nie znały wcześniej dziecka, a chcą w ten sposób realizować się życiowo, mają potrzebę ofiarowania miłości i wsparcia dzieciom, które tego potrzebują.).

  • Pobyt dziecka w pieczy zastępczej zapewnia czas potrzebny na pracę z rodziną biologiczną, umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub – gdy jest to niemożliwe – dążenie do adopcji dziecka.

  • Rodzina zastępcza otrzymuje pełne wsparcie: pomoc pedagogiczną, psychologiczną i prawną, specjalistyczne szkolenia, pomoc finansową na utrzymanie dziecka.

Kontakt dla osób zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa

tel. 34 372 42 24, 372 42 21, 372 42 19

Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny

ul. Jasnogórska 34, 42-217 Częstochowa

tel. 502 985 101