Informacja dot. realizacji drugiej transzy – Stypendium Szkolne rok szkolny 2017/2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, iż rusza procedura związana z uruchomieniem drugiej transzy stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018 za okres od stycznia 2018r. do czerwca 2018r. Podstawą przyznania drugiej transzy pomocy w formie stypendium szkolnego jest posiadanie dochodu nie przekraczającego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. z późniejszymi zmianami, tj. 514,00 zł oraz wystąpienie przynajmniej jednej z okoliczności zawartej w art. 7 cytowanej ustawy.

W związku z powyższym wnioskodawcy winni złożyć stosowne oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej rodziny w szkole do której uczęszcza uczeń (załącznik nr 1). Wspomniane oświadczenie jest podstawą wydania decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w postaci stypendium szkolnego. Jednocześnie informujemy, iż wnioskodawcy w celu wypłaty stypendium szkolnego winni przedłożyć w szkole oryginały imiennych faktur i rachunków dotyczących poniesionych wydatków na cele edukacyjne ucznia zgodnie z obowiązującym wykazem wydatków kwalifikowanych w terminie ustalonym przez pedagoga szkolnego (załącznik nr 2).

Planowana miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od stycznia 2018r. do czerwca 2018r. wyniesie 120,00zł.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, gdzie kryterium dochodowe na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 514,00 zł, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

- Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

- Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

W przypadku pytań, pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych pozostają do Państwa dyspozycji w siedzibie MOPS ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Nr 2 , pokój nr 4, tel. 34 372 42 04: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 7,30 do 15,30, we wtorki w godz. od 7,30 do 16,00, w piątki w godz. od 7,30 do 15,00

Informacja dot. drugiej transzy - Stypendia Szkolne

 

Załączniki do pobrania