II EDYCJA PROJEKTU “PRZYSZŁOŚĆ TO MY – CIS ROZWÓJ”

Informujemy, że od 2 listopada 2020 r. rozpocznie się II edycja projektu pn. Przyszłość to MY – CIS rozwój”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Liderem projektu jest Fundacja Integracji Społecznej FENIKS. Do projektu rekrutowane są szczególnie osoby bierne zawodowo, osoby bezrobotne, a także osoby z niepełnosprawnością. Szczegółowe warunki udziału w projekcie określa załączony Regulamin rekrutacji.

Załączniki do pobrania