„Dobry Start” (300+)- zmiany w programie od 1 sierpnia. Informacja dot. dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej

W ramach zmiany rozporządzenia dotyczącego programu “Dobry Start” – świadczeniem objęci będą także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

W dniu 18.07.2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1343).

Rozporządzenie zmienia w szczególności dotychczasową definicję szkoły, poszerzając tym samym grono odbiorców świadczenia tj. o uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Świadczenie otrzymają wszyscy wychowankowie pieczy zastępczej do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w szkole.

W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wniosek składa: rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, osoba ucząca się (usamodzielniany wychowanek rodziny zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawczej).

Rodzice zastępczy oraz usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej, uprawnieni do świadczenia, wniosek składają drogą tradycyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w kancelarii MOPS od 1 sierpnia. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

Ważne! Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje w ramach programu “Dobry Start” tylko wnioski dotyczące dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

Wdrożenie Programu „Dobry Start” nie wiąże się z utratą prawa do darmowych podręczników szkolnych.

Informacji w sprawie dodatków dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej udziela Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej.