Centrum Aktywności Obywatelskiej

26 września odbył się piknik Integrujący mieszkańców dzielnicy Stare Miasto, w trakcie którego zaprezentowano działalność ukończonego już i funkcjonującego Centrum Aktywności Obywatelskiej mieszczącego się przy ul. Krakowskiej 34. Przedstawiono również kolejne zadania, które będą w nim realizowane. Oprócz władz miasta i dziennikarzy w spotkaniu uczestniczył gość specjalny – Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Warto wspomnieć, że częstochowskie CAO jest ewenementem na skalę ogólnopolską i przykładem dla innych miast, w jaki sposób realizować politykę społeczną w obszarze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Swoją siedzibę ma tam też Sekcja ds. przeciwdziałania bezdomności, naszego ośrodka.

Na Starym Mieście powstało miejsce świadczące kompleksowe usługi dla osób zagrożonych marginalizacją, wykluczeniem społecznym, bezdomnością. Założeniem powstania Centrum była kompleksowość – tak, by w jednym miejscu oferować pełne wsparcie – od doraźnej możliwości skorzystania z łaźni, otrzymania odzieży, posiłku i pomocy w wyrobieniu dokumentów, poprzez wsparcie długofalowe, pracę socjalną i aktywizację, których celem jest usamodzielnienie i pokonanie problemów.

W budynku Centrum funkcjonuje obecnie Sekcja ds. przeciwdziałania bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Zadania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem realizuje także Fundacja Chrześcijańska Adullam. To dobra praktyka i nowatorskie rozwiązanie na tle kraju.

– Aby zapewnić kompleksowość wsparcia dla podopiecznego, w Centrum ma miejsce współpraca i współdziałanie samorządu i organizacji pozarządowej – podkreśla prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.- Cieszę się, że współpraca organizacji, urzędu miasta i jednostek podległych, układa się w Częstochowie od lat na najwyższym poziomie. Dzięki temu możemy tworzyć takie właśnie rozbudowane projekty i zaoferować częstochowiankom i częstochowianom wsparcie, które nie jest standardowe, ale ma znacznie większą skalę, jest nowatorskie.

– Władze samorządowe same nie poradzą sobie z wszystkimi problemami społecznymi, Z kolei organizacje pozarządowe, jeżeli nie mają ze strony samorządu wsparcia i delegowanych uprawnień, nie są same w stanie realizować swojej społecznej misji. Chciałbym pogratulować, że w Częstochowie ta współpraca się udaje – mówił w czasie pobytu w Centrum Aktywności Obywatelskiej rzecznik praw obywatelskich Adama Bodnar.–  Chcę życzyć, aby to miejsce było dla ludzi potrzebujących pomocy taką przystanią, w której będą mogli zatrzymać się, a później pójść dalej.  

Co ważne, miasto pozyskało środki zewnętrzne zarówno na adaptację i modernizację budynku ( koszt inwestycji to ponad 3 mln. zł ) jak i na 3 lata funkcjonowania Centrum Aktywności Obywatelskiej (ponad 2 mln zł). Jego działalność odbywa się bowiem w ramach projektu „Stare Miasto-Nowe Życie” współfinansowanego w 95% ze środków unijnych. Projekt został powierzony do realizacji przez Gminę – w formie zadania publicznego – Fundacji Chrześcijańskiej Adullam. Termin jego zakończenia to 31 grudnia 2020 roku.

Projekt „Stare Miasto-Nowe Życie” ma na celu zwiększenie integracji oraz wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest skierowany do 300 osób z dzielnicy Stare Miasto. Dzięki niemu w CAO na mieszkańców czekają specjaliści z wielu dziedzin. Podejmowane działania mają charakter prewencyjny i mają na celu zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Opieką objęte są całe rodziny, co w przypadku osób uzależnionych, ma kluczowe znaczenie.

– Ważny jest tu każdy człowiek i każdy może liczyć na indywidualne podejście oraz opracowanie odpowiedniej dla niego ścieżki wsparcia – podkreśla Elżbieta Ferenc, prezes Fundacji Chrześcijańskiej Adullam. – Wsparcie oferowane jest w ramach trzech obszarów: Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, Klubu Aktywizacji Zawodowej i Wsparcia dla osób z dzielnicy Stare Miasto oraz Organizowania Społeczności Lokalnej dla dzielnicy Stare Miasto – dodaje.

To nie koniec aktywności w Centrum. Trwają bowiem procedury, które mają wyłonić wykonawców kolejnych zadań, które będą realizowane w CAO.

Są to projekty finansowane z budżetu miasta:

 • Prowadzenie ośrodka wsparcia z miejscami całodobowego okresowego pobytu dla mieszkańców miasta Częstochowy”

  Którego celem jest utworzenie i prowadzenie ośrodka wsparcia z miejscami całodobowego, okresowego pobytu dla osób starszych, z niepełnosprawnością, po zakończonym leczeniu szpitalnym, oczekującym na umieszczenie w domu pomocy społecznej, z możliwością całodobowego, okresowego pobytu.

 • Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z uzależnieniem, z miejscami całodobowego okresowego pobytu dla mieszkańców miasta Częstochowy”.

  Z kolei jego celem będzie zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom z uzależnieniem, po odbytej i zakończonej terapii lub leczeniu odwykowym, realizującym Indywidualny Program Usamodzielnienia. To wsparcie to m.in. pomoc w prostaci pobytu, ale także wsparcie terapeutyczne, aktywizujące i zmierzające do usamodzielnienia.

Więcej o realizowanym w CAO projekcie „Stare Miasto-Nowe Życie”

 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK) jest placówką pomocy doraźnej, która udziela wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zmagającym się z problemami i szukającym pomocy w ich rozwiązywaniu. Pomoc udzielana jest w postaci bezpłatnych konsultacji i porad.

  W ramach PIK od poniedziałku do piątku działa również punkt zbierania i wydawania odzieży, rzeczy oraz sprzętu domowego użytku.

  Zespół streetworkerów realizuje również pracę podwórkową skierowaną do najmłodszych mieszkańców dzielnicy, spędzających większość czasu na podwórkach, często bez opieki dorosłych, w sposób niekontrolowany. Ich zadaniem jest bieżące diagnozowanie sytuacji dzieci w środowisku lokalnym, organizowanie czasu wolnego w sposób aktywny i twórczy, edukowanie i motywowanie, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, jak również podejmowanie współpracy z rodziną i jej otoczeniem w celu wspierania procesu wychowania.

 • Klub aktywizacji zawodowej i wsparcia (KAZiW) dla osób z dzielnicy Stare Miasto zajmuje się reintegracją społeczną i zawodową. Pomoc świadczą specjaliści: terapeuta ds. uzależnień, trener umiejętności społecznych, doradca zawodowy oraz specjalista ds. budżetowania i zarządzania finansami. Klub współpracuje z Klubem Abstynenta zapewniając osobom z problemem uzależnienia i ich rodzinom profesjonalną pomoc m.in. w wychodzeniu z nałogu, wytrwaniu w abstynencji i odbudowywaniu więzi rodzinnych.

  W ramach KAZiW objęto także wsparciem w formie świetlicy dla dzieci i młodzieży większa grupę dzieci i zaoferowano ciekawe zajęcia wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne oraz wsparcie specjalistów oferowane całym rodzinom.

 • Organizowanie Społeczności Lokalnej (OSL) dla dzielnicy Stare Miasto obejmuje budowanie potencjału społeczności, wspieranie postaw obywatelskich, pobudzenie lokalnej społeczności do nawiązania i budowania relacji społecznych, zachęcenie do aktywnej integracji przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia ze strony organów publicznych, organizacji pozarządowych i lokalnego biznesu.

Centrum Aktywności Obywatelskiej mieści się w kamienicy przy ulicy Krakowskiej 34. Na całościową przebudowę oraz adaptację zdegradowanego budynku miasto pozyskało w 2016 roku środki unijne, inwestycja zakończona w 2018 roku kosztowała ponad 3 mln zł (dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych dla poddziałania: 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT).

Również 3 lata funkcjonowania Centrum jest finansowane z pieniędzy pochodzących  w 95 % z Unii Europejskiej.  Projekt „Stare Miasto-Nowe Życie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Jego całkowita wartość to 2 048 614 zł, wartość dofinansowania: 1 946 183 zł (95%)