9-10 kwietnia. Dni otwarte w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie. Zapraszamy

Zapraszamy na dni otwarte do naszego Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie.

 

CENTRUM POMOCY DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU
I JEGO RODZINIE

Ośrodek wsparcia działającym w strukturze MOPS w Częstochowie od 1994 r.

Tworzy go szeroka grupa specjalistów:

lekarz, fizjoterapeuci, logopedzi, pedagodzy oraz oligofrenopedagodzy.

Prowadzimy wieloprofilową terapię dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i inteletualną (w tym ze sprzężeniami) oraz mikrodeficytami i problemami rozwojowymi.

Wspomagamy także dzieci z różnymi problemami rozwojowymi.

Zapraszamy na konsultacje wszystkich rodziców i opiekunów zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci.

Otaczamy fachowym wsparciem I oferujemy terapię m.in.

 • Dzieci, które czasowo utraciły sprawność ruchową np. w wyniku wypadku;

 • Dzieci wymagające wsparcia w prawidłowym rozwoju m.in. z ciąży z wysokiego ryzyka, wcześniaki, dzieci po przebytym urazie okołoporodowym, dzieci z niskim wynikiem Apgar;

 • Dzieci z wrodzonymi dysfunkcjami narządu ruchu (np. kręcze, dysplazje neurogenne stawów biodrowych);

 • Dzieci z porażeniem nerwów obwodowych (np porażenie splotu ramiennego);

 • Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym;

 • Dzieci z zespołami genetycznymi;

 • Dzieci z podejrzeniem lub potwierdzonym zespołem FAS – płodowym zespolem alkoholowym;

 • Dzieci z wrodzonymi wadami centralnego i obwodowego układu nerwowego
  (m.in. małogłowie, wodogłowie, przepuklina oponowo-rdzeniowa);

 • Dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami;

 • Dzieci z niepełnosprawnością ruchową i/lub umysłową o nieustalonej etiologii (np. w trakcie diagnozy);

Swoją pomocą obejmujemy również rodziców, dając im wsparcie oraz możliwość skorzystania z konsultacji, porad, a także zaprezentować instruktaż ćwiczeń, które mogą kontynuować z dzieckiem w domu.

W RAMACH STRUKTURY CENTRUM DZIAŁAJĄ:

OŚRODEK KONSULTACJI I PORADNICTWA

Prowadzi nieodpłatne indywidualne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży w wieku
od 0 do 18 lat
(dla dzieci z niepełnosprawnością oraz mikrodeficytami rozwojowymi).

Nie jest wymagane orzeczenie o niepełnoprawności.

W ramach pracy ośrodka obejmujemy opieką dzieci:

 • zagrożone niepełnosprawnością,

 • z ogólnymi zaburzeniami ruchowymi,

 • z ogólnymi zaburzeniami psychoruchowymi,

 • z mikrodeficytami rozwoju,

 • z grupy ryzyka.

Oferujemy:

 • wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonowania dziecka, na podstawie której ustalamy odpowiednie formy pomocy dziecku i rodzinie;

 • nieodpłatne indywidualne zajęcia wspomagające rozwój prowadzone przez logopedę, pedagoga (po wcześniejszym ustaleniu terminu);

 • instruktaż dla rodziców – uczestnicząc w zajęciach rodzice mogą opanowywać praktyczne umiejętności potrzebne do wspomagania rozwoju dziecka; poznawać zabawy i ćwiczenia dostosowane do jego indywidualnych potrzeb i możliwości;

 • porady i konsultacje dla rodziców mające na celu dostarczenie rodzicom i opiekunom informacji dotyczących funkcjonowania ich dziecka; dostępnych metod stymulacji rozwoju; oferty różnych placówek pomocowych i oświatowych. Udzielamy również wsparcia w budowaniu kontaktu i komunikacji z dzieckiem; odpowiedniej organizacji i dostosowania najbliższego otoczenia dziecka, tak by odpowiednio stymulowało jego rozwój.

Zasady przyjęć:

Dzieci kwalifikowane są do udziału w zajęciach indywidualnych na podstawie konsultacji z logopedą i pedagogiem. Na konsultacje indywidualne można umawiać się telefonicznie pod nr tel. 34-361-59-43 lub osobiście w siedzibie Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej 36 u logopedy lub pedagoga.

OŚRODEK REHABILITACJI USPRAWNIAJĄCEJ

 • Zapewnia specjalistyczne usługi opiekuńcze (indywidualną rehabilitację) dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową w tym także m.in. z niepełnosprawnością intelektualną, niewidomym, niedosłyszącym w wieku 0 – 18 lat na podstawie zaleceń lekarza „Centrum”.

 • Usługi prowadzone są przez cały rok w godzinach 8.00 – 19.00.

 • Indywidualne zajęcia trwają 55 minut i zgodnie z zaleceniami lekarza mogą obejmować: kinezyterapię, fizykoterapię, hydroterapię w tym zajęcia w basenie, masaż.

 • Dzieci do 1 roku życia oraz w nagłych przypadkach (np. po wypadkach komunikacyjnych i zagrożone czasową niepełnosprawnością), przyjmowane są bez orzeczenia, a specjalistyczne usługi opiekuńcze (rehabilitacyjne) mogą być prowadzone przez 12 miesięcy.

Formalności wymagane przy przyjęciu dziecka do Domu Dziennego Pobytu lub Ośrodka Rehabilitacji Usprawniającej:

 • Kontakt z lekarzem ośrodka w celu zakwalifikowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze- rehabilitację (nie jest wymagane skierowanie) oraz z psychologiem przy ubieganiu się o przyjęcie do Domu Dziennego Pobytu.

  Wizyty można umawiać telefonicznie pod nr tel. (34) 361-59-43 lub osobiście w siedzibie Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej 36.

 • Złożenie podania do Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, przy ul. POW 2, z prośbą o przyznanie dziecku specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji) lub pobytu dziennego w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie (w podaniu należy podać adres zamieszkania, telefon kontaktowy, wiek dziecka, diagnozę). Do podania należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

 • Korzystanie ze świadczeń rozpoczyna się z chwilą otrzymania decyzji przyznającej w/w usługi.

DOM DZIENNEGO POBYTU IM. MISIA I MARGOLCI

 • Przeznaczony dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną (w tym ze sprzężeniami) w wieku od 2 do 18 lat (z możliwością przedłużenia pobytu w uzasadnionych przypadkach).

 • Uczestnicy mają zapewnione różnorodne specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne grupowe oraz indywidualne, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę Ośrodka (oligofrenopedagogów, logopedów, oraz fizjoterapeutów).

 • Funkcje opiekuńczo – wychowawcze pełnią również opiekunowie medyczni.

 • Dom Dziennego Pobytu zapewnia gorący posiłek uwzględniający dietę dziecka.

 • Zajęcia prowadzone są przez cały rok od poniedziałku do piątku od godziny 7. 30 do 16. 00.

 • Organizowane są również imprezy kulturalne, edukacyjne i integracyjne.

  KLUB DZIECKA I RODZICA “SŁONECZKO”

  wspomaga rozwój psychoruchowy dzieci oraz integruje ich rodziny poprzez:

 • zajcia terapeutyczne w formie zabawy prowadzone przez oligofrenopedagoga, logopedę muzykoterapeutę w małych grupach wiekowo-rozwojowych (3-6 dzieci);

 • tworzenie miejsca przyjaznego rodzinie, gdzie rodzic może skorzystać z instruktażu i konsultacji ze specjalistami, włączyć się w zajęcia z własnym dzieckiem, zintegrować oraz nawiązać kontakty z innymi rodzinami posiadającymi dzieci ze zbliżonymi problemami.

Zajęcia odbywają się przez cały rok: we wtorki i piątki w godzinach: 16.00- 19.00.

Szczegółowych informacji na temat funkcjonowania Klubu udziela jego koordynator pod nr tel. 34-361 59 43 lub osobiście w siedzibie „Centrum” przy ul. Jasnogórskiej 36.

Objęcie dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w Centrum, nie wyklucza korzystania z innych ośrodków funkcjonujących w ramach NFZ oraz placówek oświatowych.