Jubileusz 25 lat Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

25 LAT CENTRUM POMOCY DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie obchodziło jubileusz 25 lat działalności. Podczas uroczystości zaprezentowano jego historię, pojawili się absolwenci i osoby związane z Centrum na przestrzeni lat. Nie mogło zabraknąć piosenek i występów artystycznych przygotowanych przez podopiecznych i terapeutów, ponieważ muzykoterapia to jeden z ważnych elementów działalności ośrodka.

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Z jego usług korzystają dzieci i młodzież z miasta. Oferta skierowana jest zarówno do dzieci z niepełnosprawnościami, jak i wszystkich innych, które potrzebują wsparcia terapeutów i fizjoterapeutów. Pomoc oferowana jest także ich rodzinom.

W uroczystym jubileuszu dwudziestopięciolecia, oprócz podopiecznych Centrum i ich rodzin, wzięli udział przedstawiciele władz miasta, a także instytucji i organizacji, które współpracują i wspierają ośrodek. Życzenia w imieniu władz miasta przekazał Zastępca Prezydenta Bartłomiej Sabat. Gratulacje złożył również m.in. poseł na Sejm RP Zdzisław Wolski. 

Jubileusz był okazją do przypomnienia historii Centrum.

– Idea powstania Ośrodka podyktowana była potrzebą stworzenia w Częstochowie miejsca, w którym dzieci i młodzież z niepełnosprawnością ruchową oraz ich rodzice znajdą fachową pomoc i wsparcie ze strony specjalistycznej kadry – podkreśla Małgorzata Mruszczyk, dyrektor MOPS w Częstochowie. – Dziś, po 25 latach działalności Centrum, widzimy, że wraz ze wzrostem tych potrzeb zwiększano zakres działalności ośrodka tak, by profesjonalnie, i jak najpełniej, pomagać naszym podopiecznych oraz ich rodzicom i opiekunom.

Ośrodek prowadzi nowoczesne terapie, wykorzystuje nowinki techniczne, zatrudnia fizjoterapeutów i pedagogów z wysokimi kwalifikacjami, którzy stale podnoszą kwalifikacje na kursach specjalistycznych – podkreśla Agnieszka Krzemińska kierująca Centrum od momentu jego powstania. – Zależy nam, by dzieci i młodzież otrzymywały tu wsparcie wykorzystujące nowoczesne i uznane metody. Prowadzimy między innymi rehabilitację w ortezie Dunag 02, stymulację polisensoryczną w Sali Doświadczania Świata, dogoterapię, arteterapię, terapię ręki,sensoplastykę, EEG Biofeedback, elementy integracji sensorycznej, bilateralnej, ortoptyki i wiele innych.

Centrum rozpoczęło działalność w listopadzie 1994 roku jako efekt wieloletnich starań rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową, szczególnie zrzeszonych w Stowarzyszeniu “RAZEM” . W ramach powstającego Centrum uruchomiono Dom Dziennego Pobytu. Ze względu na trudne warunki lokalowe przyjęto początkowo dwanaścioro dzieci, głównie z mózgowym porażeniem dziecięcym, i rozpoczęto intensywną pracę rewalidacyjną w zakresie rehabilitacji usprawniającej, terapii manualnej, zajęciowej, muzykoterapii. Z czasem zwiększano liczbę podopiecznych, a także adaptowano i remontowano kolejne pomieszczenia. Obecnie z oferty poszczególnych działów Centrum korzysta około 150 dzieci. Łącznie, od początku działalności placówki z zajęć terapeutycznych skorzystało ponad 600 dzieci.

Więcej o Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

Głównym zadaniem „Centrum” jest pomoc we wczesnym wykryciu zaburzeń rozwojowych i psychosomatycznych u dziecka, zastosowanie wieloprofilowej terapii i przygotowanie do jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu i pełnienia ról społecznych. To także pomoc rodzicom i opiekunom.

Obecnie w ramach Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie funkcjonuje:

 • Dom Dziennego Pobytu im. „Misia i Margolci”

 • Ośrodek Rehabilitacji Usprawniającej

 • Ośrodek Konsultacji i Poradnictwa

 • Klub Dziecka i Rodzica „Słoneczko”

W Domu Dziennego Pobytu dzieci i młodzież korzystają z diagnostyki medycznej, psychologicznej, pedagogicznej i społecznej. Zapewniana jest rehabilitacja medyczna.

Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowo-rozwojowych, a dla każdego podopiecznego opracowywany jest indywidualny program rewalidacji.

Zajęcia obejmują m.in. rehabilitację ruchową, terapię logopedyczną, zajęcia pedagogiczne indywidualne i w grupach ( wykorzystujące nowoczesne i uznane metody pracy m.in. M.Ch. Knilla, W. Sherborne, P.Domana). Powadzona jest arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia klasyczna i multimedialna, a także program dogoterapii.

Prowadzona jest również indywidualna stymulacja polisensorycznej a także program zajęć multimedialnych. Prowadzone są także warsztaty dla rodziców i opiekunów.

Ośrodek Rehabilitacji Usprawniającej obejmuje opieką dzieci i młodzież w wieku od 0 do 18 roku życia z niepełnosprawnością ruchową zarówno od urodzenia jak i osoby, które czasowo utraciły sprawność ruchową (na skutek wypadku, wylewu, operacji itp.).

Ośrodek prowadzi usługi w zakresie: kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii (basen rehabilitacyjny oraz wanny do masażu wirowego i podwodnego).

Ośrodek Konsultacji i Poradnictwa prowadzi konsultacje ze specjalistami (logopedą, oligofrenopedagogiem, psychologiem, lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej), a w szczególności:

 • opracowuje wielospecjalistyczną diagnozę poziomu rozwoju dziecka,

 • prowadzi instruktaż ćwiczeń do pracy z dzieckiem w domu,

 • zajmuje się terapią indywidualną i grupową.

Klub Dziecka i Rodzica „Słoneczko” obejmuje swoją pomocą ok. 30 rodzin. Przeznaczony jest dla dzieci z problemami rozwojowymi. Klub proponuje zajęcia dla dzieci, a także spotkania dla opiekunów i rodziców. Skorzystać można z indywidualnych konsultacji prowadzonych przez pedagoga, psychologa, logopedę, muzykoterapeutę.

Centrum to także działania integrujące ze środowiskiem lokalnym. Podopieczni biorą udział w spotkaniach oraz imprezach poza ośrodkiem np. Dzień Godności, Mikołajki, pikniki integracyjne, olimpiady sportowe.

Dzieci i młodzież biorą udział w festiwalach muzycznych i spotkaniach integracynych jako zespół wokalno-muzyczny „Ptaki” oraz Kapela z Centrum nie z Prowincji.

Ośrodek zaprasza regularnie dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli, organizuje spotkania z rodzicami i osobami zaprzyjaźnionymi z placówką z okazji m.in. Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia, Dnia Dziecka, Mikołajek.

Centrum to wiele różnorodnych projektów, także finansowanych ze środków zewnętrznych, które na przestrzeni 25 lat zwiększały ofertę ośrodka m.in:

 • Festiwal „Muzyczna Scena Integracji” – Centrum jest współorganizatorem imprezy od 15 lat.

 • Impreza integracyjna „Dzień Dziecka w Klubie Don Kichot.czyli baw się razem z nami” – od 2000 roku ośrodek cyklicznie jest organizatorem imprezy.

 • Sala Doświadczania Świata czyli stymulacja polisensoryczna, metodą wieloprofilowej rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością ruchową” – w 2001 roku uruchomiono, jako jedną z pierwszych w Polsce, specjalistyczną salę wyposażoną dzięki uzyskanej dotacji.

 • Hipoterapia w ognisku „PEGAZ” jako forma rehabilitacji” – w okresie od 2001r. – 2010r. dwanaścioro dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i zakwalifikowanych przez lekarza korzystało nieodpłatnie z hipoterapii w ognisku „PEGAZ”.

 • Zajęcia turystyczno-sportowe jako aktywna forma rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością ruchową połączone ze szkoleniem rodziców” – 2001r.

 • Spotkania szkoleniowo– instruktażowe dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin nie korzystających ze świadczeń Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie” – 2001r.

 • Dostosowanie kącika higienicznego w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnością oraz wyposażenie kącika edukacyjnego” – 2012r.

 • Wolontariat Europejski” – lata: 2005 – 2009.

 • Sala Integracji Sensorycznej nowoczesną metodą terapii” – 2013r.

 • Warsztaty plastyczne formą rewalidacji” – zajęcia prowadzone od 2013r przez wolontariuszki z Instytutu Plastyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

 • Obecnie realizujemy program: “Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.

W 1999 roku Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie otrzymało nagrodę specjalną Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej w kategorii zespołowej.

CENTRUM POMOCY DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE mieści się w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 36. Korzystać z jego oferty mieszkańcy mogą przez cały rok, większość oferowanych usług i terapii jest bezpłatna.