Zasady korzystania z zajęć terapeutycznych w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

Zasady korzystania z zajęć terapeutycznych

w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

§ 1.

Celem wprowadzenia procedury jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków podczas korzystania z zajęć terapeutycznych na terenie Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, zwanego dalej „Centrum”.

§ 2.

Rodzic/opiekun zobowiązany jest zapoznać się i stosować niniejszą procedurę. W pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka na zajęcia do Centrum zobowiązany jest złożyć oświadczenie określone w załączniku do niniejszych Zasad. W przypadku niezłożenia w/w oświadczenia, dziecko nie będzie przyjęte na zajęcia.

§ 3.

 1. Z zajęć terapeutycznych mogą korzystać jedynie dzieci zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby, w tym zakaźnej. Jeśli dziecko po powrocie z Centrum ma jakiekolwiek objawy chorobowe, w szczególności: w postaci gorączki, kataru, duszności, bólu stawów i mięśni, rodzic/opiekun jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia kierownika Centrum.

 2. Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą zakażoną, lub u której podejrzewa się zakażenie COVID-19, z osobą przebywającą na kwarantannie, a także wszystkie osoby wykazujące objawy infekcji dróg oddechowych.

 3. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez opiekuna zdrowego spełniającego warunki, o których mowa w ust. 2.

§ 4.

 1. Przed wejściem na teren Centrum rodzic/opiekun oraz dziecko powyżej 6. roku życia są zobowiązani do dezynfekcji rąk lub zabezpieczenia dłoni poprzez nałożenie rękawiczek jednorazowych.

 2. Po wejściu do szatni wyznaczony pracownik Centrum dokonuje pomiaru temperatury dziecka za pomocą termometru bezdotykowego. Dziecko z podwyższoną temperaturą (powyżej 37,30 C) nie będzie przyjęte na zajęcia.

 3. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dzieckiem wyłącznie do szatni z zachowaniem zasady: 1 dziecko – 1 opiekun.

 4. W szatni jednorazowo przebywać może maksymalnie 3 opiekunów i 3 dzieci z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, tj. zdezynfekowanie rąk lub zabezpieczenie dłoni poprzez nałożenie rękawiczek jednorazowych oraz zakrywanie ust i nosa.

 5. Rodzice/opiekunowie dzieci przebywających w Centrum zobowiązani są do zachowania odległości 2 metrów w odniesieniu do pracowników placówki, innych dzieci oraz ich rodziców/opiekunów.

 6. O ile stan zdrowia na to pozwala, dzieci powyżej 4. roku życia na terenie Centrum powinny przebywać w maseczkach ochronnych.

 7. Po przebraniu dziecka, rodzic/opiekun zobowiązany jest do opuszczenia terenu Centrum. Nie ma możliwości oczekiwania na dziecko w szatni lub poczekalni.

 8. Wejście rodzica/opiekuna na salę zajęciową jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach, po wyrażeniu zgody przez terapeutę prowadzącego zajęcia oraz dokonaniu pomiaru temperatury.

§ 5.

 1. Godzina specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji) trwa 45 minut zegarowych ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji sprzętu oraz wywietrzenia sali po każdym dziecku.

 2. Rodzic/opiekun jest zobowiązany wyposażyć dziecko na zajęcia rehabilitacyjne w podkład jednorazowy.

 3. Rodzic/opiekun potwierdza wykonanie zabiegów na karcie rehabilitacyjnej zbiorczo raz w miesiącu.

 4. Dziecko nie może przynosić do Centrum niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

 5. Wprowadza się kategoryczny zakaz przynoszenia do Centrum własnego jedzenia i picia dla dzieci.

§ 6.

 1. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka stosuje się Procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka/osoby korzystającej z zajęć terapeutycznych w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie.

 2. Z opiekunem prawnym dziecka musi być zapewniony szybki, stały kontakt telefoniczny.

Załączniki do pobrania